پەیوەندی

سەرەتای ڕۆژێکی نوێ

شەقامی سالم، تەنیشت پردی خەسرەو خاڵ، بەرامبەر بینای شارەوانی سلێمانی، بینای سپارتا کافێ نهۆمی ٤ ژمارە ١٠ سلێمانی، کوردستان، عێراق

07703601724

  ٠٧٧٠٣٦٠١٧٢٤

info@eternalvidya.org

پێڕست